Jump to content

Vad är UltraLith/Zeolit?


admin

Recommended Posts

Moderator's upplysning:
mod.gif

Hej Admin,

Jag skulle vilja ha hjälp lägga in den svenska manualen för ultralith under zeolith avdelningen på forumet.

Kan du hjälpa till?`

/Leffe-tritonakvarium

post-1-14468914398914_thumb.jpg

Vad är UltraLith/Zeolit?

Zeoliter är mineraler och består huvudsakligen av kiseldioxid och aluminium med inslag av natrium, kalium, järn och mangan.

Namnet Zeolit kommer från Grekiskans Zeo (kokande) och lithos (sten), då dessa mineraler ser ut att koka vid upphettning.

Den intressantaste egenskapen med Zeoliter är uppbyggnaden av deras kristallstruktur.

Zeolit är väldigt porös i sin uppbyggnad. Om man tittar på den igenom ett mikroskop,

så påminner den mycket om en tvättsvamp i struktur - med av massor av stora och små hål .

Jämför man “svampens” olika hål i ett skalenligt perspektiv, så har de små hålen storleken av en enkel molekyl, 1nanometer ( 0,000001 mm )och de större hålen c:a

1 tusendels mm.

Storleken på hålen bestäms av mineralens kemiska komposition.

Det finns hundratals olika kända naturliga Zeoliter, samt även många syntetiskt framställda, Ultralith är en naturliga Zeoliter.

Det som gör dessa mineraler så speciella, är deras egenskap att absorbera specifika kemiska föreningar.

Vilka föreningar som absorberas, beror på ”hålens” form och storlek i kristallstrukturen. Detta bestäms av den kemiska uppbyggnaden av den specifika Zeoliten

Zeoliten som används i Ultralith är speciellt utvald för sin förmåga att absorbera ammonium (NH4+).

Varför ska man använda UltraLith?.

Ultralithsystemet består inte bara av Zeoliter i sig själv, utan är en ny metod för att hålla extremt låga näringsnivåer i ett saltvattensakvarium. Metoden är inte enbart till för den som vill ha metallic eller pastellfärgade SPS koraller, utan också för allmän filtrering och vattenrening.

Filtrering med Ultralithsystemet framhäver de naturliga färgerna hos alla koraller.

Det är också utmärkt för att upprätthålla vattenkvaliteten i akvarium med koraller utan fotosyntetiskt näringsupptag.

Kombinerat med Fauna Marins specialfoder (UltraBak och Ultramin S), så är Ultralithmetoden ett enkelt och säkert sätt att få även de känsligaste och ömtåligaste innevånarna i akvariet att trivas.

Hur fungerar UltraLith?

Det är kanske något förenklat att bara se till Zeolitens förmåga att absorbera ämnen. Dessa mineraler är egentligen jon utbytare, och hålrummen som i det här fallet binder ammonium är egentligen inte tomma, utan snarare är fyllda med natrium och kalium.

Så snart ammonium finns tillgängligt i vattnet, avges en annan förening –

(natrium eller kalium) för att byta plats med ammoniumet.

Detta förlopp, där joner av en typ byter plats med en annan kallas för jonutbyte.

I saltvatten är den joniska obalansen till följd av frigörandet av natrium och kalium försumbar eftersom dessa ändå är huvudbeståndsdelar i saltvatten.

Ultraliths förmåga att uppta ammonium är bara ena halvan av processen – den andra halvan handlar om biologi.

Som tidigare förklarats, så har zeoliter en väldigt porös struktur, och liknar under mikroskop en tvättsvamp med större och mindre håligheter.

Den här porösa strukturen skapar en mycket stor yta för bakterier att gro på, och när ammoniumet upptas i strukturen får bakterierna så att säga, maten serverad!

Händelseförloppet i ett Zeolit-filter när ammonium tas bort och omvandlas till kvävgas som vädras ut i luften, sker i 3 steg:

1: upptag av ammonium 2: oxidation av ammonium 3: denitrifikation.

1) Som tidigare förklarats, så kommer ammonium att absorberas på ytan av mineralen genom jonutbytesprocessen.

2) På mineralens ytskikt finns syre fortfarande tillgängligt, här oxideras ammoniumet av autotrofa bakterier till nitrat enligt följande formel:

NH4+ + O2 + 3OH- = NO32- + 2 H2O

Denna process förbrukar syre, och skapar därigenom en syrefattig(anaerob) miljö inuti mineralet. (Om nu detta vore den enda processen som försiggick i zeolitfiltret, så skulle det producera nitrat och därmed bli ganska begränsat för akvariebruk.)

3) Inuti mineralen kommer heterotrofa bakterier att förbruka nitraten som producerats i mineralens ytskikt.

Denna process kallas denitrifikation och sker i två steg:

Från nitrat till nitrit och vidare till kvävgas enligt formeln för båda processerna:

5CH2O + 4 NO32- = 4 HCO3- + CO2 + 3 H20 + 2 N2

Eftersom de heterotrofa bakterierna i processen behöver näring, måste en lämplig kolbaserad näringskälla som t.ex. UltraBak tillsättas.

Inuti UltraLithfiltret pågår hela tiden en liten, men konstant utfällning av små partiklar innehållande massor av aluminium ifrån mineralen. Dessa små partiklar binder fosfat och genom att leda utloppet från zeolitfiltret direkt till skummaren, skummas partiklarna bort och därmed också fosfaten. Genom att ge näring till bakterierna kan man märkbart öka den bakteriella biomassan inuti filtret, vilket resulterar i ytterligare bindande av fosfater.

Döda bakterier skummas antigen bort eller till blir foder för vissa av djuren i akvariet – uppskattas speciellt av filtrerare.

Observera att Zeoliten måste förnyas regelbundet, eftersom materialet så småningom blir mättat av bakterierna

I inkörda ”gamla” akvarium med höga näringshalter måste fosfatnivån reduceras med Ultraphos eller UltraPowerphos innan filtrering med UltraLithsystemet påbörjas.

Det är viktigt att alla förändringar i akvariet alltid sker långsamt och försiktigt, samt att instruktionerna följs noggrant!

Om du har frågor eller funderingar kring metoden, kontakta oss – vi hjälper gärna till!

Användning av UltraLith:

Mät upp den mängd UltraLith som du behöver till ditt akvarium, vi rekommenderar till att börja med en max. dosering av 125g/100 liter vatten.

Skölj UltraLith i vanligt vatten före användandet.

Efter 30 dagar ska 25% av UltraLithen bytas ut, och doseringen kan därefter stegvis ökas upp till 250g/100 liter.

För bästa resultat rekommenderas FaunaMarin´s UltraLithreaktor eller Grotech´s zeolitraktor för filtrering med UltraLith.

Flödet genom reaktorn ska vara max. 400 liter i timmen/1liter filtermedia, ett större flöde genom filtret kan skapa problem och bör därför undvikas!

Speciellt i ”gamla” inkörda akvarier med höga näringsvärden bör flödet begränsas eftersom korallerna måste vänjas långsamt till lägre näringsvärden.

UltraLithen bör rengöras varannan dag från partiklar och smuts genom att använda den inbyggda rengöringsmekanismen, eller helt enkelt genom att skaka filtret. Partiklarna som spolas ut, fungerar som korallfoder eller skummas bort.

Under inkörningsfasen, eller vid hög näringsbelastning bör filtret köras i intervaller.

Detta kan enklast göras genom att ansluta filtrets pump till en timer, som ställs in med intervaller om 2 timmar påslagen, respektive 3 timmar av o.s.v.

Som ett resultat av att filtret aktiveras i intervaller, förändras syremängden i reaktorn kraftigt, detta påskyndar uppstartandet av reaktorn.

Rekommenderade doseringar:

Inkörda akvarier eller omstart av akvarium: 125ml UltraLith/100 liter akvarievolym.

25 % av materialet ska bytas i intervaller om 6-8 veckor, beroende på nivån av näring i akvariet (6 veckors intervall vid högre näringsnivåer.)

Vattenflödet genom reaktorn får inte överstiga 200liter i timmen /Liter filtermedia

Observera att vid höga fosfathalter i det befintliga akvariet, är det nödvändigt att använda UltraPhos eller ultraPowerphos innan UltraLith filtrering introduceras.

Dosering vid uppstart av nytt akvarium: 250ml/100liter

Byt ut 25 % UltraLith efter de första fyra veckorna, därefter räcker det att byta 25 %

var 6-8 vecka, beroende på nivån av näring i akvariet.

Vattenflödet genom reaktorn får inte överstiga 400 liter i timmen/liter filtermedia

Inkörningstiden förkortas väsentligt genom att använda UltraBio, bakteriekoncentrat i ampullform tillsammans med UltraLith under de två första veckorna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UltraLith-Filter

För att skapa optimala förutsättningar för bakterierna, som bildas på UltraLith är det mycket viktigt att använda en reaktor som åstadkommer ett tillräckligt flöde runt kornen/bitarna av mineralen.

Vi rekommenderar i första hand FaunaMarins UltraLithreaktor.

Reaktorn finns i två storlekar, men kan även levereras i andra utföranden på beställning.

UltraBio

UltraBio består av flertalet stammar av nitrifierings och denitrifierings bakterier, vilka är

speciellt utvalda för sin förmåga att omvandla ammonium till nitrit, nitrit till nitrat, nitrat till nitrit och nitrat till kvävgas.

Några av bakteriestammarna som ingår:

Nitrifikations bakterier

Nitrosomas europea

Nitrobacter winogradskyi

Denitrifikations bakterier:

baracoccus denitrificanns

Pseudomonas stuzeri

UltraBio är utvecklat för att användas tillsammans med Ultralith och därigenom återskapa den näringsfattiga miljön på naturliga korallrev med dess klara färger och höga tillväxt.

UltraBio kan också användas för sig själv, för att hjälpa till att skapa ett friskt och välmående akvarium med färggranna koraller.

Det är också ett mycket värdefullt för att aktivera förnya bakteriekulturen i gamla system.

Som lämplig näringskälla för bakterierna rekommenderas UltraBak och/eller Ultramin S.

Dosering med UltraBio

Ampullen ska skakas ordentligt i 15 sekunder före öppnandet och blandas med 1liter akvarievatten innan blandningen tillsätts i filtret

Rekommenderad dos=1 ampull/1000L en gång i veckan

För uppstart av Ultralith reaktor tillsammans med UltraBio tillsätt 1 ampull/1000L och tillsätt ytterligare en ampull direkt över UltraLithen, upprepa proceduren efter 7 dagar.

Bakteriedödande utrustning som UV eller Ozon får inte användas under tillsättandet av UltraBio – vi rekommenderar även att skummaren stängs av de närmaste 4 timmarna.

Urvalet av bakterier

De olika typer av bakterier som ingår, är noga utvalda för sin förmåga att effektivt

skapa önskade specifika processer, och tillsammans utgöra ett optimalt tillskott för både salt och sötvattensakvarium.

Hur det fungerar!

De nitrifierande bakterierna Nitrosomas europea och Nitrobacter winogradskyi tar hand om oxidationen från ammonium till nitrit till nitrat.

I ett zeolit filter sätter dessa bakterier ingång den biologiska filtrationsprocessen.

De heterotrofa bakterierna Paracoccus denitrificanns och Pseudomonas stuzeri fortsätter processen av biologisk nedbrytning genom att reducera nitraten till kvävgas.

Bakteriernas arbete kan beskrivas som en lagarbete eller löpande band, där en art tar över arbetet som en annan påbörjat

På detta sätt tar bakterierna hand om ”städningen”, reducerar nitrat, fosfat och hindrar

tillväxt av alger.

Konkurrens om näring förebygger att patogena bakterier tar över, och därmed minimeras risken för oförklarliga sjukdomar.

UltraBio hindrar tillväxten av patogena bakterier (Soc. Marine Biotechnology -Tokyo).

Förpackning i ampullform ger överlägsna fördelar!

UltraBio är en ledande bioteknologisk produkt som är högkoncentrerad, vilket gör det möjligt att förpacka produkten i ampullform.

Detta ger mycket lång hållbarhet eftersom produkten är skyddat mot syre.

Hos liknande produkter i flaska börjar omedelbart en oxidationsprocess när förpackningen öppnats, som förändrar sammansättningen och kan ge obehagliga överraskningar.

Förpackad i ampullform är produkten alltid färsk och fungerande när den behövs.

- Ampullerna fylls i kvävgasatmsofär, skyddad mot föroreningar

- Ekonomisk att använda: alltid 100 % effektivt.

- Lättöppnade ampuller som alltid ger exakt dosering

- Stötskyddande förpackning med bruks anvisning

Regelbundet doserande av UltraBio varannan vecka, ger följande förbättringar:

Rek.dosering 1 ampull/1000L

- UltraLith filtrering verkar snabbt, näringsnivåerna minskar på kort tid.

- Minskande nitrat och fosfatnivåer

- Upprätthåller optimala vattenparametrar

- Förnyar mångfalden av bakterier och ger förbättrad vattenkvalité

UltraBio´s positiva effekt förstärks ytterligare vid samtidig användning av UltraBak!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UltraBak

UltraBak består av en speciell bakterienäringslösning berikad med aminosyror,

organiska syror, vitaminer och spårelement.

Regelbunden användning av detta näringskoncentrat tillgodoser korallernas och bakteriernas näringsbehov från start.

UltraBak tillgodoser näringsbehovet hos de bakterier som tillförts med UltraBio.

Deras metaboliska processer och uppbyggnad av biologisk biomassa leder till begränsning av näringshalterna i vattnet – precis som i naturen. Överdosering av UltraBak resulterar i bakterieblomning, vilket orsakar grumlighet och bakteriebeläggning på glas och inredning.

Vid grumling eller en grön-vit film på inredningen efter dosering med UltraBak ska doseringen i fortsättningen minskas till hälften.

Dosering:

Lämplig dosering UltraBak varierar, börja med 10 % av rekommenderad dosering och öka sakta doseringen tills näringshalten blir märkbar lägre. Tillsätt 2-5* ml UltraBak/ 1000L dagligen direkt i akvariet.

* (beroende på näringsnivå och belastning, den större doseringen vid hög näringshalt/belastning)

I ”gamla system” eller kar med höga näringsnivåer rekommenderas att fosfatnivå först minskas med Ultraphos och halv dosering ultraBak.

UltraMinS

Som ett resultat av att näringsnivån i karet reduceras måste foder till korallerna tillsättas,

spårämnen som skummas eller filtreras bort måste också ersättas.

FaunaMarin har därför tagit fram kombinationspreparatet UltraMin S.

UltraMin S är ett kombinerat näring, foder och spårämneskoncentrat.

Tack vare sin sammansättning tas UltraMin S upp extremt snabbt av korallerna.

Polyperna expanderar och korallernas polysaccharin-slem ändrar sin sammansättning.

Slembildandet stimuleras av de speciella ingående näringsämnen som också bidrar till att koraller och musslor effektivare kan ta upp dessa ämnen.

Dina djur kommer att slå ut helt och hållet och lättare acceptera partikelfoder som UltraMin F och UltraClam.

Djurens naturliga färger kommer att framhävas!

UltraMin S innehåller alla viktiga aminosyror, vitaminer, näringsämnen och 70 spårämnen

Dosering:

Tillsätt 3-5 ml*. Dagligen/1000L – vid användning tillsammans med Organics ska dosen halveras

(*beroende på näringsnivån och antalet djur i karet)

Vattenbyten och övriga rekommendationer.

Regelbundna vattenbyten om 10 % i veckan med ett högkvalitativt salt, t.ex. Reef Crystals eller TM Pro Reef är mycket viktigt när man använder UltraLith systemet.

Vattnet bör vara nyblandat (mindre än två dagar, och behöver alltså inte ”mogna”),

Vi rekommenderar att vattenbytet görs så fort saltet lösts och blandningen klarnat!

Filtrering med aktivt kol:

Permanent filtrering med högkvalitativt aktivt kol, UltraCarb Fast eller UltraCarb Long är mycket viktigt, också för att uppnå optimal färg och hälsa för dina koraller.

Den maximala rekommenderade mängden kol är 1kg/1000L.

Använd alltid FaunaMarin aktivt kol, som inte avger fosfater.

Filtreringen med aktivt kol är mycket viktig för att reducera vattnets gulfärgning, eliminera de gifter som korallerna avger och överflödiga spårämnen ur akvarievattnet.

De organiska molekyler som orsakar att vattnet gulnar måste tas bort för att korallerna ska kunna tillgodogöra sig fodret optimalt.

För bästa effekt, bör kolet placeras i en filterkammare och bytas ut varje månad.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spårämnen

Förutom de spårämnen som förbrukas av akvariets innevånare, försvinner en del genom skummning, kolfiltrering och användning av näringbegränsande metoder t.ex. UltraLith.

För optimal tillväxt och för att framhäva starkare och klarare färger hos koraller,har FaunaMarin utvecklat följande högvärdiga spårämnestillsatser:

Power-trace 1:

Power-trace 2:

Power-trace 3:

Power-trace 4:

Organics

FaunaMarin fodersystem för koraller, gorgonier, musslor och filtrerare

UltraClam:

Specialfoder för Tridacna, Lima musslor och andra filtrerare.

Ökar tillväxt, framhäver naturliga färger och motståndskraft för SPS/LPS koraller.

Men är också berikande för alla sorters mjukkoraller.

Dosering och beredning för musslor, filtrerare och stenkoraller etc.

Blanda UltraClam med UltraMin S till en fast kräm, tillsätt ytterligare en aning

UltraMin S så det bildas ett tunt skikt ovanpå ”krämen” och låt stå i 12 timmar.

Överskottet har nu absorberats i krämen, tillsätt ytterligare en aning UltraMinS och blanda ordentligt – låt stå ett par timmar till, sedan är fodret klart för användning.

Blandat foder kan förvaras i kylskåp upp till en vecka.

För att ytterligare öka näringsupptag hos Tridacna-musslor samt framhävande av färger och tillväxt, rekommenderas en tillsats av Ultralife – blanda 90 % UltraClam med

10 % Ultralife, mixas med UltraMinS till en kräm enligt ovan

Tillsätt några gånger/dag en liten mängd, (i storleksordningen en halv ärta) t.ex. framför ett utblås från en pump, så att det löses upp ordentligt.

Den optimala dosen beror på hur mycket näring och hur många filtrerare som finns i tanken: låg näringshalt = lägre dosering.

Preparation av foder för gorgonier och svampdjur:

Blanda 30 % Ultraclam, 30 % UltraMin F och 40 % cyclopeeze med UltraMin S till en fast kräm, tillsätt ytterligare UltraMin S så det bildas ett tunt skikt ovanpå krämen och låt stå i 12 timmar tills överskottet absorberats.

Tillsätt ytterligare en aning UltraMin S, blanda ordentligt och låt stå några timmar innan fodret används.

Hållbarhet för mixen i kylskåp omkring 1 vecka.

Lagom mängd/utfodringstillfälle är i storlek ungefär en halv ärta, vid låga näringshalter och färre djur – något mindre (som ett pepparkorn).

Tillsätt fodret framför att utblås till en pump där det löses upp ordentligt och gärna flera ggr/dag för optimalt resultat.

Preparation för foder till späda gorgonier, dendronepthea, asciider (sjöpungar) och andra djur utan zooxanteller (T.ex. mörkerkoraller)

Blanda 90 % UltraClam och 10 % UltraLife med UltraMin S till en fast kräm, tillsätt ytterligare UltraMin S så det bildas ett tunt skikt ovanpå krämen och låt stå i 12 timmar tills överskottet absorberats.

Tillsätt ytterligare en aning UltraMin S och en ampull UltraBio och låt stå ytterligare 12 timmar.

Därefter tillsätts några droppar av UltraBooster och UltraPac samt ytterligare lite UltraMin S till tunn täckande hinna och låt stå ytterligare några timmar, Nu är fodret färdigt

Hållbarhet för mixen i kylskåp omkring 1 vecka.

Lagom mängd/utfodringstillfälle är beroende av tankens storlek, vattenparametrar och antal koraller i akvariet.

Men i storlek något mindre än ett pepparkorn brukar vara lagom, vid låga näringshalter och färre djur – något mindre.

Tillsätt fodret framför att utblås till en pump där det löses upp ordentligt och helst flera ggr/dag för optimalt resultat.

Filtermedia för borttagning av fosfat, kisel och silikat

UltraPower-Phos

UltraPower-Phos är ett nytt vått järnhydroxid baserat adsorbtionsmedia som säkert och effektivt tar bort fosfat och silikat från akvariet. Genom att fosfat och silikat elimineras i akvariet, försvinner oönskade alger och korallerna återfår sina naturliga färger. Föroreningarna binds på ytan av power-phos, och kommer inte att fällas ut igen även om filtermediat mättats.

Dosering och användning:

Starta med 100ml per 300liter vattenvolym, efter 5 dagar kan doseringen ökas till 150ml/300L – max rekommenderad dosering är 200ml/300L

För bästa resultat och effektivitet rekommenderas en fosfatreaktor, men Power-Phos kan också placeras mellan två lager filtermatta i annan applikation.

Kontrollera regelbundet koncentrationen av fosfat i akvariet med ett tillförlitligt test som t.ex. Salifert, Macherey & Nagel eller Merck.

Använd inte Ultra´s Power-phos i akvarier som redan har en låg fosfatnivå!

Om fosfatnivån börjar stiga igen är det dags att byta ut till ny fräsch Power-Phos.

UltraPowerPhos kan användas i både söt och saltvatten, materialet kan bli uppvärmt när det blötläggs första gången. Den röda färgningen av vattnet beror på ett fint damm som finns på materialets yta, färgen försvinner snabbt och är helt ofarligt för akvariets innevånare.

Ultra Power-phos ska inte sköljas före användning.

Alla ändringar i akvariet bör ske långsamt och försiktigt, en för snabb sänkning av fosfatnivån i akvariet är skadligt för koraller och andra djur.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte användas till djur avsedda för förtäring.

Undvik kontakt med hud och ögon.

Preparatet får inte förtäras och inandning bör undvikas.

UltraPhos

UltraPhos är ett adsorberande aluminiumbaserat granulat, som effektivt och säkert binder och eliminerar de fosfater och organiska föroreningar som hindrar korallernas naturliga färger att framträda och ger upphov till oönskad algtillväxt i akvariet.

UltraPhos kan även användas i utloppet på kalkreaktorer för att förhindra lösningen av fosfater.

UltraPhos ska inte användas direkt i system med redan låga fosfat nivåer.

Använd inte UltraPhos samtidigt med UltraLith eller andra Zeolitbaserade filtersystem!

UltraPhos kan användas till förebyggande fosfatreducering innan Zeolithbaserade filtersystem tas i bruk, men får alltså inte användas samtidigt!

Användning och dosering:

Det är viktigt att alla förändringar i akvariet görs långsamt och försiktigt!

Börja med en dosering på 50g/200L vatten, efter 2 veckor kan doseringen dubblas.

UltraPhos ska inte sköljas före användning, och det är normalt att det blir varmt vid första kontakt med vatten,

Vi rekommenderar att Ultraphos används i en fosfatreaktor eller i en filterkammare med bra genomströmning så att materialet får maximal effekt.

Testa regelbundet fosfatnivån med pålitligt test, (Rowa/Deltec, Merck eller Macherey & Nagel)

1kg UltraPhos binder upp till 20 g fosfat.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver råd eller har frågor.

Hur länge räcker UltraPhos?

Livslängden beror på mängden av fosfat i systemet, normalt är den flera månader.

Men när fosfatnivån börjar stiga är det dags att byta ut mot ny fräsch UltraPhos.

Max dosering är 100mg/200L

Aktivt kol

UltraCarb och UltraCarbL (långtidverkande)

Tvättat och förångningsaktiverat högaktivt filterkol, för effektiv borttagning av organisk material och skadliga gifter.

Aktivt kol är ett viktigt hjälpmedel för underhåll i ett friskt och välmående akvarium.

Ultracarb är ett högeffektivt kol med extremt låg fosfat halt, där det tillfälligt behövs snabb och effektiv filtrering – Ultracarb är avsett att bytas ut efter 3-4dagar.

För kontinuerlig filtrering rekommenderas Ultracarb Long.

Båda lämpar sig utmärkt för användning i salt och sötvatten.

1000ml Ultracarb/1000L

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekommenderade vattenparametrar mm.

För framgångsrik skötsel av känsliga koraller, är det mycket viktigt att hålla högsta vattenkvalité, god cirkulation i akvariet samt bra ljus och effektiv skumning.

Men det är också mycket viktigt att alla vattenparametrar är stabila och inte fluktuerar, samt att alla förändringar sker långsamt och försiktigt.

Vi rekommenderar metallhalogenlampor – BLV, Reeflux eller Marine-lux.

T5 - FaunaMarin Aqua-science Special, Duo & blue eller Deltec/Giesemann

Rekommenderade salt : Reef crystals eller TM pro reef

Vattencirkulation upp till 20ggr totala volymen/timme

Rekommenderade vattenparametrar:

No2, nitrit 0,0mg

No3, nitrat 3-6mg

PO4, fosfat 0.01-0,04 mg

KH, karbonathårdhet 6 - 8

Ca, calcium 410 - 450 mg

Mg, magnesium 1200 - 1300 mg

PH 8,1 - 8,5

Salthalt 1,023 – 1,025 (Salinitet 31 - 34 ppm)

Övriga parametrar av vikt:

Kalium 380- 400

Strontium omkring 8ppm

Använd tester avsedda för mätningar i saltvatten

Vi hjälper gärna till om du behöver råd!

Tack för att du valde FaunaMarins kvalitetsprodukter.

FaunaMarin´s produkter i Sverige:

www.tritonakvarium.se

email - Leffe@tritonakvarium.se

+46 08 768 0013

UltralithTextNEW_Swe3.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...